תקנון למבצע תיוג נר

תקנון ותנאי השתתפות במשחק  “תייגו את נר ה- Yankee  או ה- Woodwick  שלך”

ברוכים הבאים ל ” תייגו את נר ה- Yankee  או ה- Woodwick  שלך”

שם המשחק מנוהל על ידי  חברת וויטסנט בע”מ, (להלן: “שם החברה”) באפליקציה החברתית לשיתוף תמונות של Instagram אשר כתובתו: https://www.instagram.com/Whitescent_Home/

(להלן: “האתר”).

 

ההשתתפות במשחק מהווה את הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות במשחק כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אינסטגרם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הוראות כלליות

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר במסגרת ” תייגו את נר ה- Yankee או ה- Woodwick  שלך ” ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת וויטסנט בע”מ /או מי מטעמה.
 2. אנא קרא את התקנון במלואו.
 3. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמתחרה במשחק ובין חברת וויטסנט בע”מ ו/או מי מטעמה, וכניסה ו/או שימוש במשחק מהווים ומבטאים הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. בהשתתפותך במשחק הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד חברת וויטסנט בע”מ ו/או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך במשחק. יובהר למען הסר ספק כי אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לשחק ו/או להשתתף ו/או לעשות כל שימוש במשחק למטרה כלשהי.
 4. חברת וויטסנט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 6. בעצם הגלישה והשימוש במשחק הנך מסכים לכך שחברת וויטסנט בע”מ תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיך, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו”ב. במידה ואינך מסכים לאמור, עליך להודיע על כך בכתב ל חברת וויטסנט בע”מ .
 7. השימוש שלך במשחק מהווה הסכמה מצדך לכך חברת וויטסנט בע”מ יכולה לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידך במשחק. חברת וויטסנט בע”מ  רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על שם המשחק ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

 

השתתפות במשחק

 1. בעצם ההשתתפות במשחק הנך מצהיר ומסכים בזאת לכל סעיפי תקנון זה.
 2. ההשתתפות במשחק אינה כרוכה בתשלום.
 3. על מנת להשתתף במשחק עליך להעלות תמונה ולתייג נר Yankee או WoodWick בלבד ברשת החברתית Instagram אם תיוג Whitescent_Home.
 4. ” תייגו את נר ה- Yankee או ה- Woodwick שלך (שם המשחק) יחל ביום 23/07/20  או בסמוך לכך, ויסתיים ביום 29/07/20 או בסמוך לכך (להלן: ” תקופת תייגו את נר ה- Yankee  או ה- Woodwick  שלך “). חברת וויטסנט בע”מ רשאית לשנות את תקופת ” תייגו את נר ה- Yankee  או ה- Woodwick  שלך ” , לקצרה או להאריכה, ללא הודעה מוקדמת.

 

” תייגו את נר ה- Yankee  או ה- Woodwick  שלך ”  (שם המשחק) וכיצד ניתן לזכות בפרס

במסגרת ” תייגו את נר ה- Yankee  או ה- Woodwick  שלך ” יהיה על משתמשי Instagram  (להלן: “המשתתפים”) לתייג את הנר Yankee  או ה- WoodWick שלהם עם התיוג Whitescent_Home , 3 הצילומים עם התיוגים היפים ביותר יקבלו מתנה בשווי 600 ₪ כל אחד.

בסיום  המשחק יבחרו 3 התיוגים היפים ביותר על פי שיקול החברה וויטסנט בע”מ בלבד ויקבלו מתנה בשווי 600 ₪ כל אחד.

 1. חברת וויטסנט בע”מ רשאית לפסול משתתפים שאינם עומדים בקריטריונים שלה
 2. חברת וויטסנט בע”מ רשאית לפסול משתתפים אשר חורגים מכללי ” תייגו את נר ה- Yankee או ה- Woodwick שלך ” ו/או הפוגעים בתפעולו השוטף.
 3. חברת וויטסנט בע”מ רשאית לפסול משתתפים ו/או מצביעים שעולה החשד כי משתמש האינסטגרם שלהם הינו פיקטיבי.
 4. חברת וויטסנט בע”מ רשאית להציג את התמונה, השם, והמיקום למשתתפים אחרים במשחק.
 5. הנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם זכייתם של הזוכים במשחק התקופתית ו/או הכוללת.

 

תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו

בעצם השתתפותך כאמור במשחק והן בעצם קבלת הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר למשחק בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. חברת וויטסנט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
 3. חברת וויטסנט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, לפי שיקול דעתה המקצועי, כמפורט להלן:
 • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
 • סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) למסירת פרטיו של הזוכה.
 • סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה  קטין), לאשר בחתימה את קבלת הפרס.
 • הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס.
 • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
 • הפרת תקנון זה.

 

פרסום שם ודמות הזוכה והודעה על הזכייה

 1. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, בתוך 5 ימי עסקים מתום תקופת “תייג את נר ה- Yankee או ה- WoodWick שלך” (שם המשחק) (תקופתית או כוללת), באמצעות ה- Instagram /או פנייה טלפונית ו/או באמצעות האתר, על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת השתתפותו במשחק. מובהר כי אם לא יגיב הזוכה להודעה זו בתוך 72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני ו/או אם הזוכה לא ייצור קשר עם חברת וויטסנט בע”מ באמצעות אמצעי התקשורת של האתר (הודעה אישית וכיוב’), במסגרת המועד שפורט מעלה, לא יהיה הזוכה, זכאי לקבל את הפרס והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. חברת וויטסנט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה, דמותו ופרטיו בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון.
 3. בהשתתפותו במשחק מביע כל משתתף את הסכמתו לפרסום תמונת הנר שלו שמו ופרטיו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם  וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד חברת וויטסנט בע”מ בהקשר זה.

 

 

מי רשאי להשתתף במשחק

 1. חברת וויטסנט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף במשחק באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס,  אם, על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה, וזאת מיד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

 

ביטול המשחק

 1. חברת וויטסנט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים משם המשחק או את שם המשחק כולו, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במשחק, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת וויטסנט בע”מ רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת שם המשחק, תאריך שם המשחק, תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי באמצעות המייל או הפייסבוק שלה של חברת וויטסנט בע”מ וכן במשחק 24 שעות מראש.

 

תנאים נוספים

 1. השתתפותך במשחק איננה מותנית בתשלום כלשהו. ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת וויטסנט בע”מ  או מי מטעמה, בגין תכונות המשחק, הוראותיה, מגבלותיה, דרך ניהולה, אופי השאלות המוצגות בה, מידת הקושי של השאלות ו/או שם המשחק. חברת וויטסנט בע”מ איננה מתחייבת שהמשחק לא יופרע או יתנהל כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר ושם המשחק.
 2. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המשחק ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון  ניתנת לחברת וויטסנט בע”מ זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במשחק.
 3. חברת וויטסנט בע”מ רשאית לפסול  משתמשים מתחזים אשר אינם משתמשים בזהות האמיתית שלהם כפי המוגדרת באתר.

 

אחריות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי חברת וויטסנט בע”מ לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.
 2. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את חברת וויטסנט בע”מ ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למשחק ולתוצאותיו.
 3. חברת וויטסנט בע”מ ו/או מי מטעמה והגורמים הקשורים במשחק ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם משחק זה.
 4. הנך מתחייב לשפות את חברת וויטסנט בע”מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה ו/או אם זכית בפרס, הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

 

קניין רוחני

 • .כל זכויות הקניין הרוחני במשחק, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של חברת וויטסנט בע”מ לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שחברת וויטסנט בע”מ קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול במשחק. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של חברת וויטסנט בע”מ ו/או לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.

 

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד חברת וויטסנט בע”מ בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במשחק הינה שנה ממועד סיומו.

 

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי חברת וויטסנט בע”מ ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. חברת וויטסנט בע”מ רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק והודעה בדבר השינוי תפורסם בערוצים שפורסמו מעלה. השינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור, ויחול על שם המשחק מיום כניסתו לתוקף ואילך.